Zaznacz stronę

Znajomość zmienności struktury gleby w obrębie danego pola stanowi podstawę współczesnego, nowoczesnego rolnictwa –  pozwalającego zmniejszyć zużycie środków produkcji, m.in. dzięki precyzyjnemu dostosowaniu dawek składników pokarmowych oraz wody do rzeczywistych potrzeb danej uprawy.

Jedną z najbardziej niezawodnych, bezinwazyjnych metod wykorzystywanych do identyfikacji zmienności glebowej pola produkcyjnego jest pomiar przewodności elektrycznej EC (ang. Electrical Conductivity).

Przewodność elektryczna gleby – o czym nam mówi?

Nazywana również konduktywnością gleby czyli zdolność materiału do przewodzenia prądu elektrycznego (wielkość fizyczna wyrażana powszechnie w jednostce zwanej milliSiemens na metr [mS.m-1]). Jest miarą silnie korelującą ze zwięzłością gleby, która w dużym stopniu zależy od składu granulometrycznego gleby (uziarnienia) jak również pojemności sorpcyjnej gleby, pośrednio wpływającej na jej żyzność.

Pomiar przewodności elektromagnetycznej umożliwia:

1. tworzenie map zmienności w obrębie danego pola

2. tworzenie map potencjału plonowania roślin

3. precyzyjne wyznaczenie miejsc poboru prób glebowych oraz tworzenie map aplikacji nawozów

4. wyznaczenie usytuowania sensorów IoT ReHydro do precyzyjnego monitorowania nawodnienia uprawy

Określenie zmienności glebowej w obrębie danego pola

Badanie wykonujemy jest przy pomocy urządzenia nazywanego  konduktometrem w celu ustalenia rzeczywistego obrazu zmienności właściwości fizycznych gleby, które mogą ulegać dużym wahaniom w obrębie danej uprawy. Następnie na podstawie zebranych danych dostarczamy mapę zmienności gleby, która jest podstawą  precyzyjnego wyznaczenia miejsc poboru prób glebowych oraz rozmieszczenia czujników wilgotności i temperatury gleby w obrębie danej uprawy.

System AgriSoil pozwala na wykonanie skanu elektromagnetycznego gleby, analizę wyników oraz wspiera wyznaczenie miejsc poboru prób cząstkowych w sektorach. Wszystkie wyniki dostępne są w oprogramowaniu FarmPortal aby użytkonik miał wszystkie dane w jednym miejscu.

 

Precyzyjny pobór prób glebowych

Podstawą prawidłowego ustalenia potrzeb nawozowych roślin jest znajomość zasobności gleby oraz jej przestrzennej zmienności w skali pola.

Pobieramy próbki glebowe w precyzyjnie wyznaczonych miejscach na podstawie siatki oraz stref wyznaczonych przy pomocy konduktometru oznaczając zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz określenie jej odczynu. Dlaczego badanie zasobności gleby i jej odczynu jest tak ważne? O tym przeczytasz więcej w oddzielnym artykule – „Po pierwsze – badanie gleby”.

Przy dużym zróżnicowaniu warunków glebowych w obrębie danego pola może wystąpić istotna rozbieżność w zapotrzebowaniu roślin na nawożenie. Stosowanie jednakowej, ustalonej dla całej uprawy dawki nawozu wiąże się z nieodpowiednim zaspokojeniem roślin w składniki pokarmowe – w takim przypadku część uprawy może cierpieć na niedobory składników (obniżenie plonowania roślin, negatywny wpływ na zdrowotność),  gdzie w innych częściach pola dostarczona zbyt duża dawka nawozów zostanie wymyta do wód powierzchniowych lub gruntowych stanowiąc zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dostosowane do rzeczywistych potrzeb danej uprawy dawek nawozów pozwolą nie tylko ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko, ale również zmniejszyć wysokość ponoszonych nakładów finansowych.

Monitorowanie warunków wilgotności gleby

Rozmieszczenie urządzeń ReHydro w uprawie jest precyzyjnie określana na podstawie wcześniej wykonanej analizy przewodności elektromagnetycznej gleby. Ilość czujników, ich konfiguracje i rozmieszczenie uzależnione jest od struktury gleby, a także wielkości i rodzaju uprawy. Prawidłowe umiejscowienie czujników w uprawie pozwala zobrazować realne warunki wilgotnościowe panujące na danym stanowisku – a na tej podstawie oceny zapotrzebowania roślin na nawadnianie i dostarczenia roślinom odpowiedniej ilości wody w konkretnym momencie, w określonych częściach uprawy.

Precyzyjne monitorowanie nawodnienia gleby za pomocą sensorów ReHydro i systemu FieldControl pozwala uzyskać oszczędności w nawadnianiu o nawet 15-20%