Zaznacz stronę

UZYSKAJ WSPARCIE W WYSOKOŚCI 100 000 ZŁOTYCH NA WALKĘ Z SUSZĄ

Sprawdź jak nasze produkty pozwolą Ci zmniejszyć koszty nawadniania w gospodarstwie

Poradnik ułatwiający uzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW 2014-20 na operacje typu  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie (obszar E).

W terminie od dnia 21 lutego do 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski od rolników chcących ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie.

WODA JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW PLONOTWÓRCZYCH

W związku z występowaniem  coraz częstszych okresów suszy powodujących zwiększający się deficyt wody w glebie, wpływający na obniżenie wysokości oraz jakości uzyskiwanego plonu roślin uprawnych, wyodrębniony został nowy obszar wsparcia w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” tzw. obszar nawadniania w gospodarstwie. Dla tego obszaru został określony oddzielny limit pomocy, a także charakterystyczne dla tego rodzaju pomocy wymagania.

PRODUKTY DZIĘKI KTÓRYM ZMINIMALIZUJESZ ZUŻYCIE WODY = ZMNIEJSZYSZ KOSZTY NAWADNIANIA, UZYSKUJĄC PRZY TYM GWARANCJĘ WYSOKIEGO PLONU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. bezprzewodowe czujniki wilgotności i temperatury gleby ReHydro umożliwiające  pomiar na trzech poziomach, a także stację meteorologiczną MetPRO dającą możliwość monitorowania warunków atmosferycznych w dowolnym miejscu uprawy.

Czujnik wilgotności i temperatury gleby ReHydrourządzenie dzięki kontrolowaniu uwilgotnienia gleby umożliwia zoptymalizowanie procesu nawadniania upraw

 • Znajomość wilgotności gleby na trzech poziomach – 30, 60 i 90 centymetrów, pozwala określić moment w jakim powinniśmy rozpocząć nawadnianie – a więc nawadniamy tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba
 • Rozmieszczenie czujników w różnych częściach uprawy daje realny pogląd na stan warunków glebowych, a także różnorodności siedliska charakteryzującego się różnym stanem uwilgotnienia gleby – brak konieczności nawadniania całej uprawy

Stacja meteorologiczna MetPRO – wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające pomiar wielu parametrów pogodowych, takich jak:

 • temperatura i wilgotność powietrza
 • temperatura i wilgotność gleby
 • ilość opadów atmosferycznych
 • prędkość wiatru oraz jego kierunek
 • ciśnienie atmosferyczne
 • usłonecznienie

Monitorowanie warunków atmosferycznych, w tym także warunków glebowych oraz funkcja prognozy pogody wspomaga producentów rolnych w podejmowaniu decyzji, w tym także decyzji o nawadnianiu uprawy oraz innych zabiegów agrotechnicznych – brak konieczności wykonania zraszania roślin lub kroplowania przed zapowiedzianymi opadami deszczu

WYSOKOŚĆ WSPARCIA wynieść może nawet 100 000 zł

Pomoc przyznawana jest rolnikom w formie dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na zrealizowanie inwestycji:

 • wykonania nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej (pozwalającej przynieść co najmniej 10% oszczędności wody),
 • zwiększenie nawadnianego obszaru

Aby uzyskać dofinansowanie na inwestycje na nawadnianie w gospodarstwie należy zainstalować urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów (wyjątek stanowią „młodzi rolnicy” – którzy mogą otrzymać wyższe dofinansowanie, wynoszące nawet  60%).

Przy czym minimalny koszt inwestycji musi wynosić ponad 15 tysięcy

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

W ramach tego poddziałania o pomoc ubiegać się może rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, bez względu na wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO). Posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha oraz zarządza tym gospodarstwem.

PUNKTACJA WNIOSKÓW

Złożone wnioski poddane zostaną ocenie punktowej, a suma przyznanych punktów decydować będzie o kolejności przysługiwania pomocy.

Wypełnione zgodnie z instrukcją wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR, a także za pośrednictwem biur powiatowych lub rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce pocztowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane pozycje i załączniki, ich niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku skutkować będzie dyskwalifikacją złożonego wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami 🙂

Grzegorz Marcinkowski

tel. +48 500 402 784

g.marcinkowski@digitalcrops.pl